רשימת קיצורי מקלדת

חברה כלכלית

קריטריונים לבחירת נציגי ציבור לדריקטוריון החברה הכלכלית

מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה מזמינה אתכם להתנדב כנציגי ציבור בדריקטוריון החברה הכלכלית של המועצה.
התפקיד בהתנדבות
 
מוזמנים להגיש קורות חיים ולציין בגוף ההודעה שמיועד לחברה כלכלית, לדואר אלקטרוני cv@bin-ada.co.il עד לתאריך 18.08.22 בשעה 12:00
  
כשירות לכהונה
3. (א) כשיר לכהן בתאגיד עירוני כנציג העיריה מקרב עובדיה או כנציג מקרב הציבור תושב ישראל שנתקיים בו אחד מאלה:
תק' תשס"ח-2007
(1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה או שהוא בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקו של התאגיד העירוני;
(2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;
(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגיד.
תק' תשס"ח-2007
(ב) נציג עיריה מקרב עובדיה או נציג מקרב הציבור יהיה כשיר לכהן כיושב ראש הגוף המנהל של תאגיד עירוני אם מתקיים בו התנאי שבתקנת משנה (א)(1) וכן אחד התנאים שבתקנת משנה (א)(2); במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בתקנת משנה (א)(1) אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בתקנת משנה (א)(2), שמתוכן חמש שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של התאגיד העירוני שבה הוא מועמד לכהן, והוועדה לבדיקת מינויים אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), כשיר לכהונה כנציג העיריה או כיושב ראש הגוף המנהל של התאגיד העירוני, גם עובד העיריה שלא נתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיפים האמורים אם הוא ממלא בעיריה תפקיד בכיר בתחום עיסוקיו של התאגיד העירוני ומינויו נעשה עקב התפקיד האמור.
 
סייגים למינוי
4. (א) אלה אינם כשירים להיות נציגי העיריה בתאגיד עירוני:
(1) אדם העלול להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד ענינים עם כהונתו בגוף המנהל של התאגיד העירוני או עם ענין אחר;
(2) אדם מקרב הציבור או מקרב עובדי הרשות המקומית שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כנציג בגוף המנהל של התאגיד העירוני;
(3) אדם אשר יש לו זיקה כלכלית לתאגיד העירוני או לתאגיד קשור לתאגיד העירוני או אשר יש לו קשר אישי להנהלת התאגיד העירוני או להנהלת התאגיד הקשור; בפסקה זו –
"זיקה כלכלית" – החזקה במישרין, למעט מתוקף תפקידו בעיריה, בניירות ערך של התאגיד העירוני או של תאגיד קשור לתאגיד העירוני באחוז אחד או בשיעור משמעותי הנמוך ממנו או הזכות למנות נציג בגוף המנהל של התאגיד העירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד העירוני;
"קשר אישי להנהלה" – בין השאר, באדם שהוא בן משפחה של אדם המכהן בגוף המנהל של התאגיד העירוני או של מנהל כללי או של עובד בכיר בתאגיד העירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד העירוני; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג או הורה, צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
"תאגיד קשור לתאגיד עירוני" – תאגיד המחזיק חמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות של התאגיד העירוני או מכוח ההצבעה בו, או הרשאי למנות מחצית או יותר מחברי הגוף המנהל של התאגיד העירוני או את המנהל הכללי שלו, וכן תאגיד אשר התאגיד העירוני מחזיק בו זכויות כאמור;
(4) עובד התאגיד העירוני ומי שמועסק בשירותו.
תק' תשס"ח-2007
(ב) לא יכהן אדם כנציג מטעם עיריה בגוף המנהל של תאגיד עירוני ביותר משני תאגידים עירוניים; הוראה זו לא תחול על חבר מועצה ועובד עיריה המכהן כנציג בגוף המינהל של תאגיד עירוני ביותר משני תאגידים עירוניים, עקב תפקידו כעובד העיריה.